|

Brocade Solution

Brocade FC
Brocade Solution
اراه راهکار و تامین تجهیزات  شبکه Fabric برمبنای راهکار های شرکت Brocade

Fabric Network

SAN network

مهمترین محصول و راهکار این شرکت ، ارائه SAN Switch  برای محیط های بر مبنای پروتکل FC بوده که شرکت های مطرحی مانند HPE و EMC نیز از راهکار این شرکت برای تولید تجهیزات SAN Switch خود استفاده می کنند.

  • 1.Date
  • 2.Client
    حامد مهدوی
  • 3.Category
  • 4.Share